Lai bērni augtu laimīgāki!

Publicitātes attēls
Rudīte Osvalde

Līdz šim Latvijā tikai no vecāku prasmēm un pirmskolas izglītības vides bija atkarīga spēja tikt galā ar bērnu uzvedību, emocijām un citiem viņu agrās bērnības izaicinājumiem. Kopš 2020. gada bērniem ir iespēja saņemt profesionālu atbalstu, ko sadarbībā ar partneriem īsteno Pārresoru koordinācijas centrs (PKC), Latvijā arvien plašāk ieviešot ārzemēs labi aprobētu atbalsta programmu STOP 4-7.

Sadarbībā ar Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociāciju un aktīvākajām pašvaldībām 2020. gadā esam sākuši jauna, daudzfunkcionāla pakalpojuma ieviešanu, lai atbalstītu ģimenes un bērnus viņu pieaugšanas ceļā.

Atsaucoties Pārresoru koordinācijas centra aicinājumam, projektā iesaistījušās Liepājas pilsēta, Ogre, Ikšķile, Ķegums, Lielvārde, Valmieras pilsēta, Mārupe, Stopiņi, Daugavpils pilsēta un novads, Tukums, Ventspils, Aizkraukle, Jēkabpils, Jelgavas pilsēta un novads, Ozolnieki, Līgatne, Priekule, Vaiņode, Alūksne, Dobele, Gulbene un Rīga, kur kopīgiem spēkiem izveidotas 23 speciālistu komandas, kas strādā ar bērniem, viņu vecākiem, kā arī programmā iesaistītajiem pedagogiem.

Kopš programmas uzsākšanas atbalsts sniegts 193 bērniem un viņu vecākiem, kā arī pirmsskolas pedagogiem.

Pirms bērni nonāk skolas solā, viņu emocijas, pieredze, panākumi un prasmes tikt galā ar ikdienas izaicinājumiem ir atkarīgi gan no vecāku prasmēm ievadīt bērnu lielajā pasaulē, gan pirmskolas izglītības vides, kurā bērns bieži vien pavada lielāko dienas daļu.

Ko sniedz STOP 4-7 un kā darbojas?

STOP 4-7  ir multimodāla (vienlaikus atsevišķās grupās apmācīta komanda strādā gan ar bērnu, gan vecākiem, gan skolotājiem) agrīnās intervences programma bērniem ar dažādām uzvedības problēmām – bērns ir dusmīgs/viegli aizkaitināms, zaudē savaldīšanos, ātri apvainojas, uzvedas izaicinoši (strīdas, ignorē noteikumus, kaitina un vaino citus u.tml., ir agresīvs (sit, sper, kaujas, met/plēš mantas u.tml.).

Programma paredzēta bērniem vecumā no četriem līdz septiņiem gadiem, kuri apgūst pirmskolas izglītību kādā no pašvaldību vai privātajām pirmskolas izglītības iestādēm – bērnudārziem.

Sniegtais atbalsts mazina bērnu problemātisko uzvedību, aicinot vecākus pielietot pozitīvās audzināšanas un citus uzvedības vadīšanas principus. Pēc programmas apguves bērnu agresīvā uzvedība samazinās.

Turklāt izmaiņas ir noturīgas arī pēc 6 un 12 mēnešiem, bērni apgūst problēmu risināšanas prasmes un pakāpeniski mazinās izaicinošā un agresīvā uzvedība. Savukārt pēc vecāku apmācībām mainās audzināšanas principi – mazinās bērna fiziska sodīšana un nekonsekvence, pastiprinās pozitīvā audzināšana.

Pamatojoties uz pētījumiem un klīnisko darbu bērnu uzvedības problēmu attīstībā un Oregonas (ASV) Sociālās mācīšanas centra klīniskā darba pieredzi, STOP 4-7 programma izstrādāta Beļģijā, kur to īsteno kopš 2003. gada. Pateicoties atsevišķu profesionāļu entuziasmam un uzņēmībai, tā adaptēta latviešu valodā un 2015.-2019. gadā pilotprojektu veidā sākotnēji tika īstenota divās pašvaldībās – Rīgā un Ikšķilē.
Programmai piemīt labā vīrusa efekts – komandā darbojas pieci cilvēki, kuri apmācīti tālāk nest savas zināšanas ikdienas darbā – pedagogi, psihologi, arī sociālie darbinieki un citi speciālisti.

Ko programma dod bērnam?

Tā ir iespēja ļoti ātri tikt pie noturīga pozitīva rezultāta – 10 nodarbību laikā bērns apgūst svarīgas sociālās prasmes – risināt problēmas un kontrolēt sevi, pielietot stresa vadīšanas tehnikas, izmantot jaunas komunikācijas prasmes, iejusties dažādās lomās. Svarīgi piebilst, ka bērns to apgūst un nostiprina arī ikdienas gaitās. Katra mācību diena ir organizēta kā parasta diena, kurā bērni kopīgi rotaļājas, mācās un atpūšas, vienlaikus apgūstot jaunas pozitīvās prasmes, apvienojot tās ar programmas aktivitātēm, kopīgiem uzdevumiem, spēlēm un citām aktivitātēm.

Ko iegūst vecāki?

Vecākiem tā ir neatsverama iespēja nostiprināt savas prasmes un atgūt ticību sev kā labam vecākam, jo, dažkārt nonākot jaunā situācijā, vecāki sajūtas nezinoši un apšauba savas zināšanas. Nepārliecinātība traucē efektīvi reaģēt uz nepieņemamu bērna uzvedību. Apmācībās izspēlējot dažādus provocējošus scenārijus un daloties ar savu pieredzi, mēs varam ļaut vecākiem piedzīvot, ka viņi ir kompetenti savu bērnu audzināšanā. Šis ir ļoti svarīgs faktors, kas piešķir zināmu unikalitāti tieši šai programmai, par ko liecina arī vecāku novērtējums.

Ko STOP 4-7 dod pedagogam?

Pedagogs savu laiku pilnvērtīgi var veltīt bērna izglītošanai  un attīstībai, ja grupiņā valda miers, nav iekšējie konflikti un kādam regulāri netiek darīts pāri. “Ķiparu namā, jau pēc pirmajām STOP 4-7 grupām, ir uzlabojies mikroklimats – atmosfēra ir kļuvusi mierīgāka, bērni spēj labāk regulēt savu uzvedību, līdz ar to pedagogam mazāk laika jāvelta bērnu disciplinēšanai, vairāk pievēršoties tieši mācību procesam. Savukārt vecākiem dalība projektā ir iespēja labāk iepazīt ikdienu bērnudārzā, vērot pedagoga darbu, tādēļ jūtama pozitīvāka savstarpējā komunikācija un sadarbība, kā arī uzticēšanās starp vecākiem un pedagogiem,” atzīst programmā iesaistītā, pieredzes bagātā bērnudārza Ķiparu nams vadītāja Sanda Reikmane. Viņa norāda, ka bērnudārza personāls arī ikdienā turpina izmantot programmā piedāvātās metodes, lai veicinātu humānu, labvēlīgu un mūsdienīgu pieeju bērnu audzināšanā.

Caur ērkšķiem uz zvaigznēm…

Pārresoru koordinācijas centrs[1] jau vairākus gadus strādā pie vienota un nesaskaldīta valsts redzējuma izveides bērnu psihiskās veselības uzlabošanai nākotnē, jo tikai veselīga sabiedrība vairo produktivitāti un valsts konkurētspēju nākotnē, kā arī ietaupa valsts resursus ilgtermiņā. Sāktais ceļš nav bez ērkšķiem.

Sākotnēji iecerētās reformas[2], īstenojot Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidi kā vietu, kur gan vecāki, gan pedagogi, gan arī sociālie darbinieki, bāriņtiesu speciālisti, ģimenes ārsti un policisti, var vērsties un saņemt profesionālas konsultācijas un atbalstu jautājumos, kas attiecas uz bērnu psihisko veselību, noteiktā kārtībā lūgt veikt bērna psiholoģiskā stāvokļa un uzvedības izvērtējumu, sastādīt intervences plānu un to īstenot, nav izdevies ieviest gan finansiālā atbalsta, gan arī politiskās vienprātības trūkuma dēļ.

Lai kaut daļēji kompensētu pakalpojumu vakuumu un virzītos uz visā Latvijā vienlīdzīgu atbalsta pakalpojumu bērniem un ģimenēm pieejamību, PKC sadarbībā ar zinātniekiem veic pētījumus, sāk ieviest daudzfunkcionālus pakalpojumus, izstrādā skrīninga instrumentus, kā arī daļa atbalstam plānotā finansējuma novirzīts Valsts Pedagoģiski medicīniskās komisijas darba pilnveidei, mazinot bērnu rindas un speciālistu trūkumu tajā[3]. Lai izstrādātu augstākiem kvalitātes standartiem atbilstošu, zinātniski pamatotu un visaptverošu skīninga instrumentu attīstības grūtību identificēšanai, kā arī lai nākotnē varētu nodrošinātu turpmāko darbu – vienota agrīnās attīstības novērtēšanas instrumentu komplekta bērniem vecumā no pusotra līdz sešu gadu vecumam standartizāciju, validāciju un ieviešanu, Pārresesoru koordinācijas centrs ir vienojies par kopīgu sadarbību priekšizpētes veikšanā ar Latvijas Universitāti kā vadošo zinātniski pētniecisko centru pedagoģijas un psiholoģijas jomā un pētnieku komandu zinātniskās pētniecības darba izstrādē.

Programmu STOP 4-7[4] izvēlējāmies kā pirmo soli no starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveidei nepieciešamo pakalpojumu klāsta, jo tā visātrāk uzsāk problēmu risināšanu, sniedzot tūlītēju palīdzību bērniem, pedagogiem un vecākiem pirmskolas vecumposmā.

Par Latvijas izaicinājumiem programmas STOP 4-7 īstenošanā vienlaikus visā Latvijas teritorijā un vienotas agrīnās preventīvās atbalsta sistēmas izveidē, diskutēsim foruma Laimīgi bērni pirmajā starptautiskajā konferencē Agrīns preventīvs atbalsts Latvijas bērnu attīstībai – atbildīga valsts politika 12. novembrī.  Aicinām vecākus, praktiķus, pedagogus, psihologus, mediķus, politiķus, publiskās pārvaldes speciālistus, nozaru ekspertus un visus citus  interesentus piedalīties konferences darbā. Reģistrēties dalībai var PKC tīmekļvietnē, kur ar pirmajiem programmas  Stop 4 – 7  ieviešanas rezultātiem kopā ar mani dalīsies Latvijas Universitātes psiholoģijas profesionālās maģistra studiju programmas direktore, klīniskā psiholoģe – psihoterapeite, Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācijasvaldes locekle Ieva Bite.

 

Autore ir Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece, Stop 4–7 programmas ieviešanas Latvijā grupas vadītāja

[1] Pārresoru koordinācijas centrs ir Ministru prezidenta tiešā pakļautībā esoša valsts attīstības plānošanas iestāde, kas citu starpā sniedz Ministru prezidentam atbalstu valsts attīstības plānošanā un  strukturālo reformu īstenošanā.

[2] Sk. izvērsti Konceptuālo ziņojumu “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai”” (Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra protokollēmums prot. Nr. 37 25.§ ).

[3] Sīkāk par PMK iecerētajām reformām sk. Konceptuālo ziņojumu “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai”.

[4] 2019. gada 17. septembrī Ministru kabinets atbalstīja ieviešanai “Multimodālo agrīno intervenču programmu STOP 4-7 laika periodā no 2020. – 2022. gadam. Pasākuma īstenošanai finansējums piešķirts Pārresoru koordinācijas centram, kas sadarbībā ar Latvijas kognitīvi biheiviorālo terapeitu biedrību ievieš programmu STOP 4-7 visā Latvijas teritorijā.

 

Pagaidām nav neviena komentāra

Lai pievienotu komentāru, vai ienāc ar:

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu