Uzņēmējiem jāsāk ieviest ilgtermiņa vērtības modelis

Ilustratīvs attēls no pixabay.com
Diāna Krišjāne, EY Partnere Baltijas valstīs

Vēsturiski uzņēmumu darbības pamatvirzītājs ir bijusi peļņa – un faktiski visa finanšu uzskaite ir vērsta uz to, kā pareizi atspoguļot uzņēmuma dažādo aktīvu pielietojumu ceļā uz peļņas gūšanu. Taču šī pieeja šobrīd patiesi mainās.

Ilgtspējīgas investīcijas kļūst par arvien izplatītāku aktīvu veidu, un no biznesa organizācijām tiek gaidīts, ka tās radīs ilgtermiņa vērtību visām iesaistītajām pusēm, ne tikai akcionāriem. Nesen notikušajā Pasaules ekonomikas forumā tika plaši runāts par jaunu četru ambīciju pīlāriem, kas uzņēmējdarbību balstītu uz pārvaldības principu, planētas, cilvēku un pārticības pamatiem. Šis ir iekļaujoša kapitālisma modelis, kuru vēl pilnībā neatspoguļo nedz uzņēmumu darbības modeļi, nedz attiecīgi to finanšu pārskati. Pašlaik biznesa un pārvaldības līderi meklē veiksmīgākos risinājumus, kā pareizi salāgot jaunās sabiedrības gaidas ar tradicionālo uzņēmējdarbību. Arī no EY puses esam aktīvi iesaistījušies šajā procesā.

Būtiski, ka sabiedrības intereses iekļaujošs bizness un uzņēmuma vērtības palielināšana akcionāriem nav pretruna.

Proti, jaunās pieejas pamata ideja ir, ka ilgtermiņa vērtība akcionāriem tiek radīta, ņemot vērā un apmierinot visu citu iesaistīto sabiedrības pušu intereses un vajadzības, nevis par spīti tām vai uz to rēķina. Šis ir galvenais vadmotīvs, kas nosaka turpmāko darbu, piemērojot finanšu atskaišu un standartu prasības jaunajam iekļaujošā kapitālisma modelim, kura fokuss tātad vairs nav tikai peļņa, bet gan vērtība visām iesaistītajām sabiedrības grupām.

Jāņem vērā, ka no finanšu uzskaites viedokļa šādam ilgtermiņa vērtības modelim ir vajadzīga iespēja to adekvāti strukturēt, mērīt, noteikt konkrētus rīcības rezultātus un indikatorus. Labos nodomus vien ir grūti atspoguļot gada pārskatos vai kapitāldaļu vērtējumos.

Mūsuprāt, šai ilgtermiņa vērtības apzināšanas, plānošanas un vērtēšanas pieejai jābalstās uz četrām vērtību veidojošām dimensijām: vērtība patērētājiem, vērtība cilvēkiem, vērtība sabiedrībai un finanšu vērtība. Patērētāju dimensija atspoguļotu visu to labumu, ko uzņēmums patērētājiem rada ar saviem produktiem, pakalpojumiem un inovāciju. Cilvēku dimensija atspoguļo visu to vērtību, ko uzņēmums rada nodarbinot un attīstot cilvēku talantus un prasmes, kā arī uzņēmuma darba kultūras un līderības lomu. Sabiedrības dimensija iekļauj visu to vērtību, ko uzņēmums rada sadarbībā un attiecībās ar dažādām sabiedrības grupām gan sociālajās dzīves jomās, gan vides un ekonomisko efektu ziņā. Turklāt jāņem vērā, ka šī darbības šķautne attiecas uz visu uzņēmuma darbības modeli un piegāžu ķēdi no izejvielas avota līdz ražošanai un visbeidzot pārdošanai. Kā pēdējā dimensija šajā ilgtermiņa modelī būtu visaptverošs finanšu tvērums, par monetāro vērtību, ko uzņēmums ir radījis ar savu produktivitāti, kapitāla struktūru un izmaksu optimizāciju.

Šis četru vērtības dimensiju modelis ļauj vispārīgu diskusiju piesaistīt ikdienas praksei, proti, ļauj jautāt un vērtēt, kādu vērtību mēs radām katrā darbības virzienā. Vai mēs to varētu darīt labāk? Vai ir jomas, kurās mēs zaudējam vērtību? Vai mūsu ikdienas darbība atbilst mūsu vispārējai biznesa mērķa un aicinājuma definīcijai?

Lai šādu visaptverošu ilgtermiņa vērtības apzinātību ieviestu praksē, kritiska nozīme ir korporatīvajai pārvaldībai, kas ir jāveido tā, lai īstenotu šo iekļaujošās uzņēmējdarbības modeli. Pārvaldība ilgtermiņa vērtības modelī sākas ar uzņēmuma mērķa un aicinājuma definīciju, kurai tad seko paša pārvaldes modeļa piemērošana ilgtermiņa vērtību veidojošo dimensiju ieviešanai praksē.

Kā šo jauno pieeju atspoguļot finanšu pārskatos? Pagaidām vēl nav jaunu IFRS vai Latvijas grāmatvedības standartu par iekļaujoša biznesa ilgtermiņa vērtības atspoguļošanu pārskatos. Pasaules ekonomikas foruma ietvaros ir radīta ceļa karte vienotu ilgtermiņa vērtības indikatoru noteikšanai, kas piedāvā 21 būtiska ilgtspējas aspekta un 34 specifisku standarta informācijas indikatoru modeli, ko var izmantot nefinanšu pārskatu papildinājumos arī Latvijā. Taču, lai kādu pieeju šobrīd izvēlētos uzņēmēji Latvijā, ir vērts jau tagad sākt strukturēt savu darbību atbilstoši iekļaujošas ilgtermiņa vērtības radīšanas ietvaram un to atspoguļot savu pārskatu vadības ziņojumos. Vienoti finanšu atskaišu standarti šajā jomā ir tikai laika jautājums.

 

Pagaidām nav neviena komentāra

Lai pievienotu komentāru, vai ienāc ar:

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu