Nodokļu nemaksātāji nedrīkst uzvarēt publiskajos iepirkumos • IR.lv

Nodokļu nemaksātāji nedrīkst uzvarēt publiskajos iepirkumos

6
Foto: Ieva Lūka, LETA
Jānis Endziņš

Nodokļu maksātāji tajos kļūdas pēc nav diskriminējami

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) strikti iestājas par to, ka likumprojektam “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” jāsatur normas, kas nodokļu nemaksātājiem liedz uzvarēt valsts un pašvaldību iepirkumos, tomēr likumā ietvertais nedrīkst diskriminēt godīgus nodokļu maksātājus, kuriem kļūdas pēc iepirkuma laikā izveidojies parāds.

Ir Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedri, kuri tikuši uzskatīti par nodokļu parādniekiem, ja uzņēmumiem vienlaikus attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksām ir bijusi pārmaksa, kas mērāma desmitos un pat simtos tūkstošu eiro, bet attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokli kļūdaini uzrādīts parāds 50 vai 160 eiro. Šādas situācijas atkārtošanās nav novērsta arī likumprojekta redakcijā uz Saeimas trešo lasījumu.

Apsveicams ir solis, kas jau sperts, lai noteiktu, ka tikai nodokļus maksājoši uzņēmumi var pieteikties publisko iepirkumu konkursos – līdzšinējā kārtība noteica nodokļu nomaksas pārbaudi nevis visiem pretendentiem, bet tikai uzņēmumam – publiskā iepirkuma uzvarētājam. Ir noteikts arīdzan saprātīgs termiņš – 10 darba dienas – kurās iespējams vien novērst pārpratumus, ja tādi radušies, vai labot kļūdas, ja nodokļu maksājumi pārskaitīti uz neatbilstošo VID konta numuru.

Ja VID nodokļu maksājumiem piemēros vienota konta principu, un arī nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu datu bāze būs pieejama nodokļu maksātājiem, varēsim uzsākt diskusiju arī par šo 10 darbdienu termiņa atcelšanu kļūdu labošanai.

Likumprojekta “Grozījumi publisko iepirkumu likumā” redakcijā noteikts, ka pretendents, lai apliecinātu, ka tam nebija nodokļu parādu, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.

Līdz šim likumprojekta attiecīgajā normā bija paredzēts, ka pretendentam, kuram konstatēts nodokļa parāds, tiek noteikts termiņš – 10 darba dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai.

Uz likumprojekta Saeimas trešo lasījumu virzītā norma sašaurina pretendenta tiesības un liedz tam iespēju turpināt piedalīties publiskajā iepirkumā, vienlaikus turpinot juridisku strīdu ar attiecīgo nodokļu administrāciju. Jāņem vērā arī tas, ka likumprojekta apspriešanas gaitā ir ticis konstatēts – pašreizējās nodokļu datu bāzes (VID EDS un e-izziņu sistēma) pilnībā nenodrošina aktuālus datus un dati tajā var būt kļūdaini.

LTRK biedri uzskata, ka piedāvātie grozījumi likumprojektā ir precizējami, jo joprojām VID datu bāzē tiek piemērots princips, ka nodokļu parādi un pārmaksas tiek uzskaitītas atsevišķi katram nodoklim; ja kopējā pretendentu nodokļu saistību summa ir lielāka par noteiktu negatīvo summu (-150 EUR), tad pretendentam nebūtu jāliek šķēršļi piedalīties attiecīgajā publiskajā iepirkumā. LTRK uzskata, ka nodokļu samaksas apmēram ir jāatspoguļojas kopsummā, nevis par katru nodokli atsevišķi.

LTRK aicina likumprojakta atbilstošo punktu (astotās daļas 2.punkts) precizēt un izteikt sekojošā redakcijā:

“2) informē pretendentu par to, ka, ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datu bāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka tam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā ar nodokļu pārmaksu pārsniedz 150 eiro, un nosaka termiņu – 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – apliecinājuma iesniegšanai vai nodokļu parāda samaksai. Pretendents, lai apliecinātu nodokļu parāda samaksu vai to, ka tam nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.” Līdzīgs labojums veicams arī Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta astotās daļas 2.punktā.

Vēlos arīdzan atgādināt, ka arī LTRK atbalstīja normu, ar kuru tiktu noteikts, ka publisko iepirkumu dalībniekiem saviem darba ņēmējiem ir jāmaksā vismaz 70% no vidējā atalgojuma nozarē, tomēr līdz ar Satversmes tiesas spriedumu šis priekšlikums ticis izņemts no likumprojekta “Grozījumi publisko iepirkumu likumā”.

Autors ir LTRK valdes priekšsēdētājs

 

Komentāri (6)

Aleksejs Dimitrovs 20.06.2014. 14.57

Bet īpašnieki ofšoros taču drīkst, vai ne?

0
-1
Atbildēt

0

@

Komentāri nav iespējoti šim rakstam

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu