Valdība piekrīt 2019.gadā sākt pāreju uz mācībām latviešu valodā 14

Latvijas izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Foto: Evija Trifanova, LETA

Ministru kabinets otrdien piekrita no 2019.gada 1.septembra vispārējās izglītības iestādēs sākt pakāpenisku pāreju uz mācībām latviešu valodā, ziņo LETA.

Valdība piekrita grozīt Izglītības likumu un Vispārējās izglītības likumu, abos normatīvajos aktos iekļaujot nosacījumus, kas jāsasniedz, lai nodrošinātu pāreju uz mācībām latviešu valodā, pārmaiņas noslēdzot 2021./2022.mācību gadā.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V) teica, ka latviešu valoda un kultūra reizē ir arī Latvijas sabiedrību vienojošais pamats, tādēļ sabiedrības, kā arī valsts mērķis ir kopt valodu un gādāt par nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības integrācijas vērtībām ilgtermiņā. Īstenojot pāreju uz mācībām valsts valodā vidusskolā, Šadurska ieskatā tiks stiprināta valsts valodas loma Latvijā, arī turpmāk nodrošinot dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju nacionālo kultūru savdabību un attīstību.

Šadurskis solīja, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) atbildīgi pildīs uzņemtās starptautiskās saistības mazākumtautību izglītības nodrošināšanā un attīstībā, tai skaitā nodrošinot nepieciešamo finansējumu tām izglītības iestādēm, kuras saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem īsteno mazākumtautību izglītības programmas.

IZM skaidroja, ka pārmaiņu mērķis ir nodrošināt ikvienam bērnam Latvijā līdzvērtīgas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību, kas veicina 21.gadsimtā nepieciešamo zināšanu, prasmju un attieksmju apguvi. Jaunais mācību valodas regulējums paplašinās mazākumtautību jauniešu iespējas profesionālajā un augstākajā izglītībā, kur mācības notiek latviešu valodā, kā arī viņu konkurētspēju darba tirgū.

Ministrija rosinājusi būtiskas pārmaiņas vispārējās izglītības pieejā Latvijā, lai pirmo reizi vienotā sistēmā un pēctecīgi visos izglītības posmos pārskatītu mācību saturu un mācīšanas veidu, kādā skolotāji sadarbojoties organizē un vada skolēnu mācīšanos ikdienā, tajā skaitā mazākumtautību skolēniem. Pāreja uz mācībām valsts valodā vidusskolas posmā vispārējās izglītības iestādēs IZM ieskatā sekmēs jaunā vispārējās izglītības satura un mācīšanās pieejas ieviešanu.

Pērn tika nolemts, ka jau šajā mācību gadā 12.klases centralizētie eksāmeni notiks tikai latviešu valodā.

Pirmsskolā, sākot no piecu gadu vecuma, 2018./2019.mācību gadā tiks sākta jauno izglītības vadlīniju ieviešana, kas paredz būtiski palielināt latviešu valodas lomu mācīšanās procesā, nodrošinot mazākumtautību bērnu sekmīgu integrāciju sākumskolā.

Pakāpenisku pāreju uz mācībām latviešu valodā plānots sākt 2019./2020.mācību gadā – tad ir paredzēts sākt pāreju no esošajiem pieciem mazākumtautību izglītības modeļiem uz jauniem trim mazākumtautību izglītības modeļiem pamatizglītībā. Šajā pašā gadā tiks sākta secīga pāreja uz jaunu bilingvālās izglītības modeli 7.-9.klasēs, paredzot, ka ne mazāk kā 80% no mācību satura tiek mācīti valsts valodā, ieskaitot svešvalodas. Tāpat 2019./2020.mācību gadā valsts pārbaudījumi 9.klasēm notiks tikai latviešu valodā,

No 2020./2021.mācību gada vispārējās izglītības iestādēs 10. un 11.klasē visi vispārizglītojošie priekšmeti tiks pasniegti latviešu valodā, saglabājot mazākumtautību skolēniem iespēju dzimtajā valodā apgūt mazākumtautību valodu, literatūru un ar kultūru un vēsturi saistītus priekšmetus (moduļus).

Gadu vēlāk – no 2021./2022. mācību gada visā vidusskolas posmā visi vispārizglītojošie priekšmeti tiks mācīti latviešu valodā, tāpat saglabājot mazākumtautību skolēniem iespēju dzimtajā valodā apgūt mazākumtautību valodu, literatūru un ar kultūru un vēsturi saistītus priekšmetus (moduļus).

Ņemot vērā, ka kontekstā ar plānoto mācību procesa plānojumu vidusskolā un vispārējās vidējās izglītības mērķi sagatavot jauniešus sekmīgām studijām augstskolā ir paredzēts neturpināt vidusskolas posmā īstenot mazākumtautību izglītības programmas, Izglītības likuma grozījumos attiecīgi paredzēts noteikt, ka 1.-6.klases posmā mazākumtautību izglītības programmās mācību satura apguve valsts valodā tiek nodrošināta ne mazāk kā 50% apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, ieskaitot svešvalodas, 7.-9.klases posmā – ne mazāk kā 80% apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, ieskaitot svešvalodas. Attiecībā uz svešvalodu apguvi līdz ar to tiek noteikts, ka svešvalodas apguvē kā starpniekvaloda ir lietojama valsts valoda.

Vienlaikus ir plānots, ka Ministru kabineta noteikumos par valsts pamatizglītības standartu 1.-6.klases posmam tiks noteikti trīs izglītības programmu paraugi mazākumtautību izglītības programmu īstenošanai, kuros, ievērojot likuma nosacījumus, tiks piedāvāti trīs dažādi valsts valodas un mazākumtautības valodu lietojuma proporcijas modeļi un ir paredzēts, ka izglītības iestāde īstenošanai varēs izvēlēties vienu no tiem.

Grozījumi precizē arī procentuālo īpatsvaru no kopējā mazākumtautību izglītības programmu izglītojamo skaita tiem izglītojamajiem, kuru pedagogu darba samaksas finansēšanai var papildus piešķirt valsts budžeta mērķdotāciju, ņemot vērā, ka pēc likuma spēkā stāšanās šajā aprēķinā varēs iekļaut tikai mazākumtautību izglītības programmās pamatizglītības posma izglītojamos.

Vispārējās izglītības likuma grozījumi nosaka, ka vidusskolas posmā tiek izveidota vienota vispārējās vidējās izglītības programma visām izglītības iestādēm. Tāpat tiek paredzēta iespēja izglītības iestādēm turpināt mācīt mazākumtautības dzimto valodu un ar mazākumtautību identitāti un integrāciju Latvijas sabiedrībā saistītu mācību saturu.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietniece Gunta Arāja atgādināja, ka Latviešu valodas aģentūras pētījums liecina, ka, lai gan mazākumtautību jauniešiem ir latviešu valodas prasmes, daļai jauniešu tās ir tikai pamatprasmes vai vājā līmenī.

Arāja skaidroja, ka pārmaiņas mācību valodā tiks īstenotas līdztekus jaunā mācību satura ieviešanai, kā arī jau apstiprinātajām izmaiņām valsts pārbaudījumu un centralizēto eksāmenu norises kārtībā.

Arāja uzsvēra, ka pedagogu kompetences pilnveidei un atbalstam būs pieejami vairāki atbalsta pasākumi. No valsts pamatbudžeta 2018.-2020.gadam būs pieejami aptuveni 3,6 miljoni eiro, lai nodrošinātu atbalstu pedagogiem saistībā ar jaunā vispārējās izglītības satura ieviešanu. Savukārt no Eiropas Savienības fondiem būs pieejami aptuveni 3,299 miljoni eiro aptuveni 8000 pedagogiem, kas strādā mazākumtautību izglītības programmās vai lingvistiski neviendabīgā vidē. Šie līdzekļi būs pieejami valsts valodas prasmes līmeņa diagnostikai, kursiem latviešu valodas prasmes līmeņa paaugstināšanai, valsts valodas prasmes pārbaudēm, metodikas kursiem, citiem mācību pasākumiem, rokasgrāmatām un pedagogu portfolio mācību īstenošanai latviešu valodā, kā arī didaktiskajiem materiāliem mācībām pirmsskolas izglītībā.

Par grozījumiem abos likumos vēl lems Saeima.

Komentāri (14)

kolpants 24.01.2018. 01.21

Jaunais mācību valodas regulējums paplašinās mazākumtautību jauniešu iespējas profesionālajā un augstākajā izglītībā, kur mācības notiek latviešu valodā, kā arī viņu konkurētspēju darba tirgū.

=====
слезы на глазах наворачиваются от заботы о русских. Неважно, что у всех учеников очень слабые знания по математике, физике и прочим естественным наукам, о чем говорят ВУЗЫ и затем уже работодатели. Главное-чтобы латышский знали!

Представляю следующий уровень заботы-языковая полиция и стукач..сорри, помощники языковой полиции, которые имеют право на улице остановить любого, проверить знание латышского. И при недостаточном знании отправить в языковой лагерь-для его же собственного блага!

P.S. Ну зато спасибо, что помогли сориентироваться, за кого голосовать осенью 2018 года, теперь уже особо не нужно будет раздумывать.

0
0
Atbildēt

1

  Jānis Lakijs > kolpants 24.01.2018. 09.10

  Neticu Jums – ka “visur-krieviski-rakstītājs” varētu kaut vai apsvērt nebalsošanu par Ušakovu vai Ždanoku.
  Neticu arī valdības partiju solījumiem – pagaidām izņemot NA, jo tai vēl nav bijusi iespēja piemānīt savus vēlētājus mācību valodas jomā.

  +2
  0
  Atbildēt

  1

  kolpants > Jānis Lakijs 24.01.2018. 10.37

  Neticu Jums – ka “visur-krieviski-rakstītājs” varētu kaut vai apsvērt nebalsošanu par Ušakovu vai Ždanoku.
  Вот это “Neticu” по большому счету и привело к тому, к чему привело. Вам настолько выгодно в это “не верю” верить, что это вам позволяет принимать любые решение, пытаясь себя убедить “все равно они готовы за Ушакова, путинисты оккупанты”
  Да писал я тут раньше на латышском, не волнуйтесь. Но если смотреть глобально, то именно это “не верю” лишает всякого смысла какие-то попытки сближения.
  Можете не верить, это ваше право. Но если на последних выборах в рижскую думу я за ЦС не голосовал, то в следующие выборы практически уверен, что буду.
  А в Сейм весь выбор будет-голосовать за Ушакова или Жданок. Ибо сами латыши и приложили все усилия, чтобы у Жданок появился шанс, превратив в целом нормальную идею “все знают латышский” в предвыборный фарс и слабо прикрытое желание поприжать русских.

  И это желание было настолько слабо прикрыто, настолько откровенной демагогией, что это вызвало даже бОльшее отторжение, чем если бы честно сказали – да, хотим вам окончательно показать ваше место, чтобы вы поняли, кто вы.
  Поэтому смысл нам тут особо пытаться что-то доказывать, говорить по-латышски и т.д. В лучшем случае в ответ “не верю”, в худшем “а, прикидываются, путинисты”

  0
  0
  Atbildēt

  1

  BardainaisSigne > kolpants 24.01.2018. 13.17

  Rakstīji latviski?Kurš to ir redzējis?Es neesmu.

  +1
  0
  Atbildēt

  1

  kolpants > Bārdainais Signe 24.01.2018. 15.04

  Старожилы портала видели. Вы не видели? Ну что я могу поделать, остается верить или нет. Понимаю, что проще же не верить-удобнее и спокойнее)

  +1
  0
  Atbildēt

  1

  BardainaisSigne > kolpants 24.01.2018. 15.40

  Šādu attaisnojumu tātad var lietot ļoti ilgi,nenolietojas un nebojājas,to lieliski varētu izmantot visi kolpanti.Praksē gan esmu novērojis,ka ne jau valodas dēļ kādu pieņem vai atgrūž.

  +1
  0
  Atbildēt

  1

  kolpants > Bārdainais Signe 24.01.2018. 15.59

  Ну когда сами латыши постоянно стимулируют и поддерживают такое обоснование, то логично, что оно (это обоснование) и не теряет своей актуальности.
  По моим наблюдениям, где-то в среднем раз в 2-3 года латышские партии выступают с подобными инициативами, которые снова и снова актуализируют этнический и языковой вопрос.
  На бытовом уровне проблем нет, ну на 99% нет. Но как только сосед становится избирателем, все меняется. Просто есть старая истина-не нужно обсуждать с соседом, знакомым, коллегой и т.д. политику и религию, и все будет ок. Но это на бытовом уровне.

  +1
  0
  Atbildēt

  1

  BardainaisSigne > kolpants 24.01.2018. 17.22

  Etniska jautājuma nav.Ir valodu lietojuma jautājums,un tas nekur nekad nav pazudis.Latvieši joprojām gaida,kad Latvijas krievi un citi krievvalodīgie Latvijā runās ar viņiem latviešu valodā.Un partijas latviešu uzdevumā reizi pa reizei to arī atgādina..Kāpēc?Tāpēc,ka okupācijas laikā Latvijā valodu lietojums tika vardarbīgi izmainīts un nodarītā netaisnība jāizlabo.

  +1
  0
  Atbildēt

  1

  kolpants > Bārdainais Signe 25.01.2018. 11.34

  И вы эту несправедливость постарались так устранить, чтобы у русских было как меньше истинного желания говорить на латышском. А чтобы это желание периодически приглушать, так же периодически придумываете различные эффективные шаги.
  Вам бы такую настойчивость в экономических вопросах..так точно бы уже жили по крайней мере, не хуже Эстонии, а скорее всего, даже и лучше.

  0
  0
  Atbildēt

  1

  Vahamurka > kolpants 25.01.2018. 15.24

  Cik atceros,hronoloģiski vispirms notika parakstu vākšana par pāreju uz apmācībām latviešu valodā,latvieši tā kā tomēr nebija gatavi pietiekoši atbalstīt šo akciju.Krievvalodīgie par to latviešiem pateica ”paldies”?

  0
  0
  Atbildēt

  1

  kolpants > Vahamurka 25.01.2018. 17.00

  Нет, все началось намного раньше. Когда после 1991 года не такой уж и маленькой части русских, которые были или за независимость или как минимум нейтральны, сказали “ну а теперь спасибо, вы нам не нужны, вот вам окна натурализации. Чтобы вы тут сдуру еще не полезли в граждане”
  Потом был референдум в 1998 году, на котором еле еле хватило голосов, чтобы окна отменить. Но уже тогда многие были потеряны..
  Потом была школьная реформа.. еще добила многих.

  И потом уже был сбор подписей за полностью латышский. Что тут же дало толчок к сбору подписей за русский как 2 госудаственный. Латыши потом конечно с пеной у рта доказывали, что этот сбор подписей ну не как не спровоцирован сбором подписей за латышский. И типа русские все равно бы начали сбор, это “просто совпадение”
  А маховик уже был запущен. Потом еще ЦС красиво поимели после выборов, вначале сказав “ну можем и в коалицию”. Потом очевидно, вспомнили, что это же похоронит этнический вопрос, лишит голосов НО, и отыграли взад.

  А потом было легкое напоминание, что есть граждане 1 сорта и есть граждане 2 сорта. Чтобы ненастоящие граждане не решили вдруг, что их тут кто-то равноправными считает. Я о преамбуле к Сатверсме.

  Ну и сейчас вот очередная школьная реформа, которая опять “просто совпала” с выборами.

  Собственно, у меня никаких обид нет и быть не могло, все предельно ясно и понятно.

  0
  0
  Atbildēt

  1

  Vahamurka > kolpants 25.01.2018. 17.16

  Kā tu biji iedomājies Latvijas neatkarības atbalstītāju atšķirošanu no interfrontistiem,piešķirot pilsonību?Pēc kādiem kritērijiem?Jeb vai Latvijā interfrontistu nemaz nebija,visi stāvēja uz barikādēm?

  0
  0
  Atbildēt

  1

  kolpants > Vahamurka 26.01.2018. 10.55

  Захотели бы-нашли бы метод. В конце концов, не все латыши тоже прям так были за, но гражданство же всем восстановили. Точно так и русским, потомки которых были тут до 1940.
  Вы же пустили во власть латышей бывших коммунистов, единственный критерий “выйти из КПСС вовремя”. И вас абсолютно не смущало, что многие были не просто формально коммунистами, а активными коммунистами. Вайдере даже кандидатскую защищала “преимущество ГДР перед ФРГ”. Можно только представить, как она там клеймила позором “условно демократическую” ФРГ и хвалила преимущества социализма-коммунизма. А тут раз, и вдруг стала рьяной патриоткой того, что так ругала несколько лет назад.
  А так вы, как в пословице, “выплеснули вместе с водой ребенка”.

  0
  0
  Atbildēt

  1

  BardainaisSigne > kolpants 26.01.2018. 16.08

  Protams,ka laist komunistus pie šprices nebija gudri,bet saprotami,jo daudziem likās,ka latvieši ar nelieliem izņēmumiem tak nevar būt īsti komunisti – tikai tā,karjeras dēļ.Turklāt tie padomju laikos aizņēma visus vadošos amatus,tātad ar vadīšanas pieredzi,nekomunistus tak nekur nelaida.Aizmirsām par to komunistu būšanas otru pusi-karjerismu un uzspļaušanu uz principiem…ka tik pašam labi.No tā arī var secināt,ka cilvēkam iekšā ielist grūti un metodi piemeklēt,lai atšķirotu Latvijas neatkarībai naidīgus cilvēkus nemaz nav tik viegli.Ja pie komunistiem mēs vēl dabūtu nelojālus jaunpilsoņus uz kakla,būtu vēl draņķīgāk.

  0
  0
  Atbildēt

  0

@

Komentāri nav iespējoti šim rakstam

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu