AS “Cits medijs” pakalpojumu izmantošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. AS “Cits medijs” (turpmāk tekstā – Izdevniecība), reģ. nr. 40103271624, pakalpojumu izmantošanas noteikumi (turpmāk – noteikumi), kuru iegādes rīks izvietots interneta vietnē https://www.ir.lv/ (turpmāk – interneta vietne) nosaka kārtību, kādā interneta vietnes lietotāji (turpmāk – klienti), t.i., gan fiziskās, gan juridiskās personas var lietot interneta vietni pakalpojumu iegādei. Par noteikumiem tiek uzskatīta arī informācija, uz kuru ir atsauces šajā dokumentā, kā arī informācija par kārtību par veicamajām darbībām un izvēlēm.

1.2. Atbilstoši noteikumiem, darījuma puses ir Izdevniecība un klients, kas noformējis inteneta vietnē pakalpojuma pirkumu jeb apstiprinājis pasūtījumu. Līdz ar pirkuma brīdi, noteikumi starp Izdevniecību un klientu kļūst par distances līgumu. Līgums attiecas uz katru pirkumu atsevišķi – tas nevar tikt attiecināts uz citiem pirkumiem vai nepabeigtu darījumu.

1.3. Pakalpojumu izmantošana ir klienta apliecinājums tam, ka viņš piekrīt izmantošanas noteikumiem un apņemas rīkoties saskaņā ar tiem.

1.4. Izdevniecība nodrošina žurnālu “Ir”, “Ir Nauda”, “Ir Brīvdienas” un “Domuzīme” abonēšanas, izglītojošu darbnīcu, bērnu nometņu un kultūras ceļojumu pakalpojumu sniegšanu.

1.5. Pakalpojumu maksa ir norādīta www.ir.lv.

1.6. Lai izmantotu pakalpojumus, klients interneta vietnē, izmantojot datoru vai citu atbilstošu ierīci, izvēlas attiecīgo pakalpojumu, aizpilda pieteikuma formu un veic apmaksu atbilstoši Izdevniecības norādītajām prasībām. Pakalpojums pieejams no brīža, kad Izdevniecība saņēmis informāciju no bankas par pakalpojuma apmaksas veikšanu.

1.7. Izdevniecības klientu servisa kontakti: juridiskā/ faktiskā adrese – Bruņinieku iela 16, K-2, Rīga, LV- 1010; tālr. (+371) 27734907; e-pasti: par abonēšanu – [email protected], par darbnīcām, nometnēm un ceļojumiem – [email protected]

2. Izdevniecības tiesības un pienākumi
2.1. Pēc saviem ieskatiem ierobežot vai pārtraukt klientam pakalpojumu sniegšanu, ja klients vai trešā persona, kas izmanto klienta datus, pārkāpj noteikumus, Izdevniecības norādījumus vai normatīvos aktus, vai par to ir pamatotas aizdomas.

2.2. Jebkurā laikā izdarīt grozījumus noteikumos, kuri stājas spēkā pēc jauno noteikumu versijas publicēšanas www.ir.lv.

2.3. Nosūtīt klientam elektroniskus vai cita veida paziņojumus ar prasību izpildīt noteikumu un/vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

2.4. Izdevniecībai ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

2.5. Izdevniecība ir tiesīga pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja tas nepieciešams pakalpojumu pilnveides vai modernizēšanas darbiem, par to informējot klientus.

3. Klienta tiesības un pienākumi
3.1. Pirms Izdevniecības pakalpojumu izmantošanas, klientam rūpīgi jāiepazīstas ar šiem noteikumiem.

3.2. Ja klients nepiekrīt šiem noteikumiem, lūdzam neizmantot Izdevniecības pakalpojumus un to iegādi interneta vietnē.

3.3. Klientam pirms pakalpojumu pasūtījuma veikšanas vai tā aktivizēšanas ir pienākums pārliecināties par izvēlētā pakalpojuma veidu, aprakstu un cenu.

3.4. Interneta vietnes lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī.

3.5. Klients apzinās un piekrīt, ka izvēlētā pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta ar brīdi, kad tiek pasūtīts un/vai aktivizēts attiecīgais pakalpojums. Fakts, ka klients tā izvēlēto/aktivizēto pakalpojumu neizmanto, neatbrīvo klientu no pienākuma veikt samaksu par pakalpojumu.

3.6. Klients ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona, kas izmanto klienta datus, veic, izmantojot pakalpojumu, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.7. Klients nodrošina, ka šos noteikumus ievēro trešā persona, kas izmantojot klienta datus lieto pakalpojumus.

3.8. Klients ir atbildīgs par pakalpojumu samaksu, kas pasūtīti/aktivizēti, izmantojot klienta datus, neatkarīgi no tā, vai pakalpojumus pieprasījis un saņēmis pats klients vai trešā persona, kura lieto pakalpojumu, izmantojot klienta datus. Ja klienta dati izmantoti prettiesiski, klientam ir pienākums vērsties tiesībsargājošās iestādēs un ziņot par datu prettiesisku apstrādi.

3.9. Katram interneta vietnē reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja interneta vietnē tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

3.10. Pakalpojuma vai tā satura tālāka pārdošana bez iepriekšējas rakstveida vienošanās ar Izdevniecību ir aizliegta. Šī noteikuma pārkāpuma gadījumā pakalpojuma sniegšana var tikt pārtraukta, kā arī klientam iestājas civiltiesiskā atbildība saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4. Datu aizsardzība
4.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir AS “Cits medijs”, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 16, K-2, Rīga, LV – 1010.

4.2. Klienta iesniegtie dati Izdevniecības interneta vietnē tiek iekļauti Izdevniecības klientu datu bāzē ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. Personas dati tiek uzglabāti atbilstoši vispārējās datu aizsardzības regulas prasībām un saskaņā ar LR likumos un normatīvajos aktos noteikto kārtību.

4.3. Klientu iesniegti personas dati tiek apstrādāti divus gadus, skaitot no pakalpojuma pieteikšanas brīža.

4.4. Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar AS “Cits medijs” Privātuma politiku.

5. Abonēšanas pakalpojumi
5.1. Abonementu noformēšana:
5.1.1. Drukāto un digitālo versiju izdevumu abonementus var iegādāties interneta vietnē reģistrētie lietotāji vai sazinoties ar Izdevniecības klientu servisu.

5.1.2. Reģistrējoties interneta vietnē, klientam tiek izveidots lietotāja profils.

5.1.3. Abonements tiek noformēts saskaņā ar klienta izteiktajām vēlmēm un spēkā esošajiem aktuālajiem abonēšanas piedāvājumiem.

5.1.4. Noformējot abonementa pasūtījumu, klientam jāsniedz precīza sekojoša informācija, kuru Izdevniecība izmantos, lai nodrošinātu preses izdevuma piegādi un saziņu ar klientu pēc nepieciešamības:
5.1.4.1. drukāto izdevumu abonēšanai:
5.1.4.1.1. preses izdevuma nosaukums un abonēšanas periods;
5.1.4.1.2. vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas nr. uz kura tiek noformēts abonements;
5.1.4.1.3. piegādes adrese, telefona numurs, e-pasts.

5.1.4.2. drukāto digitālo versiju abonēšanai:
5.1.4.2.1. preses izdevuma nosaukums un abonēšanas periods;
5.1.4.2.2. vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas nr. uz kura tiek noformēts abonements;
5.1.4.2.3. telefona numurs, e-pasts.

5.1.5. Noformējot pasūtījumu, klients ir atbildīgs par norādīto datu pareizību.

5.1.6. Ja tiek norādīta nekorekta piegādes adrese, Izdevniecība patur tiesības klientam piestādīt rēķinu par izmaksām, kas tai ir radušās adreses korekcijas rezultātā.

5.1.7. Preses izdevuma abonements stājas spēkā pilnas abonēšanas cenas samaksas brīdī un ir spēkā klienta izvēlētajā abonēšanas periodā. Noformētajā abonementa periodā Izdevniecībai ir tiesības klientam uz norādīto e-pasta adresi nosūtīt žurnālu satura pieteikumus.

5.1.8. Abonētos preses izdevumus Latvijas teritorijā piegādā VAS „Latvijas Pasts” un SIA „AC Kurzemes Vārds” atkarībā no klienta norādītās piegādes adreses. Piegādes cena ir iekļauta abonēšanas cenā.

5.1.9. Abonētos drukātos preses izdevumus ārpus Latvijas teritorijas piegādā Izdevniecība ar VAS „Latvijas Pasts” sūtījumiem kā vienkāršo bandroli. Preses abonēšanas cenai tiks piemērota papildus piegādes izmaksas. Par abonēšanas cenām ārpus Latvijas teritorijas iespējams uzzināt, sazinoties ar Izdevniecības klientu servisu.

5.1.10. Preses izdevumu piegādes laiki:
5.1.10.1. žurnāls “Ir” – 1 x nedēļā, ceturtdienās. Ja ceturtdiena vai pēc kārtas otrdiena un trešdiena ir svētku dienas, tad ceturtdienā žurnāls neiznāk. Attiecīgā situācijā iepriekšējā ceturtdienā žurnāls iznāks ar papildu lapaspusēm;
5.1.10.2. žurnāls “Ir Brīvdienas” – 4 x gadā – marta, jūnija, septembra, decembra pirmajā nedēļā;
5.1.10.3. žurnāls “Ir Nauda” – 6 x gadā – februāra, aprīļa, jūnija, augusta, oktobra, decembra pirmajā nedēļā;
5.1.10.4. žurnāls “Domuzīme” – 4 x gadā – marta, jūnija, septembra, decembra pirmajā nedēļā.
5.1.11. Ja preses izdevumi abonēti ar piegādes adresi ārpus Latvijas teritorijas, tad tie tiek piegādāti atbilstoši piegādātāja VAS „Latvijas Pasts” nosacījumiem.

5.1.12. Abonējot Izdevniecības drukātos izdevumus, tiek nodrošināta bezmaksas piekļuve žurnālu digitālajām versijām un to arhīvam. Izdevumu digitālās versijas ir drukāto izdevumu analogi.

5.1.13. Abonējot Izdevniecības izdevumu digitālās versijas, tiek nodrošināta arī piekļuve to arhīvam.

5.1.14. Izdevniecība nodrošina digitālo versiju publicēšanu interneta vietnē atbilstoši drukāto preses izdevumu iznākšanas grafikam.

5.1.15. Piekļuve digitālajai versijai klientam kļūst pieejama samaksas reģistrēšanas brīdī. Piekļuve pieejama uzreiz, ja apmaksa tiek veikta ar maksājumu kartēm vai tiešo bankas maksājumu. Piekļuve tiek piešķirta klienta e-pastam, kas norādīta abonēšanas pirkumā.

5.1.16. Klients interneta vietnē lietotāja profilā var sekot līdzi savai interneta vietnē veikto pirkumu vēsturei un spēkā esošajiem preses izdevumu abonementiem (ja tie noformēti no 2018.gada 1.septembra).

5.1.17. Ja rēķins netiek apmaksāts norādītajā laikā, preses izdevuma piegāde netiek sākta. Ja rēķins tiek apmaksāts pēc norādītā laika, tad Izdevniecība nodod to piegādei ar tuvāko iespējamo datumu.

5.2. Abonementa pāradresācija
5.2.1. Ja abonements ir noformēts Izdevniecības redakcijā vai interneta vietnē, sazinieties ar Izdevniecības klientu servisu, lai pieteiktu pāradresāciju. Pāradresācija stājas spēkā, ņemot vērā preses izdevumu ražošanas un piegādes grafiku.

5.2.2. Ja preses izdevuma abonements ir noformēts pie cita piegādātāja, piemēram, VAS „Latvijas Pasts” un SIA „AC Kurzemes Vārds”, klientam jāsazinās ar attiecīgā piegādātāja klienta servisu. Par preses izdevuma pāradresāciju var tikt pieprasīta samaksa atbilstoši preses piegādātāju noteiktajai pāradresēšanas pakalpojuma cenai.

5.3. Abonementa pagarināšana
5.3.1. Tuvojoties klienta interneta portālā www.ir.lv noformētajam abonementa termiņa noslēgumam, Izdevniecība nosūta informāciju par abonementa termiņa noslēgumu un iespēju to pagarināt interneta portālā vai Izdevniecības klientu servisā.

5.3.2. Tuvojoties klienta abonementa termiņa noslēgumam, Izdevniecība sazinās ar klientu pa norādīto kontakttālruni, lai vienotos par turpmāko abonementu.

5.3.3. Pēc abpusējas vienošanās, tuvojoties klienta abonementa termiņa noslēgumam, Izdevniecībai ir tiesības nosūtīt uz klienta e-pastu vai kontaktadresi sagatavotu rēķinu par abonementa turpinājumu.

5.4. Pretenziju iesniegšana par abonementu
5.4.1. Pretenziju par bojātu, nepiegādātu vai laikus nepiegādātu izdevumu iesniegt Izdevniecības klientu servisam – nedēļas izdevumam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, mēneša izdevumiem – 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā.

5.4.2. Pēc pretenziju saņemšanas, tā tiks nosūtīta piegādātājam, kas iespējami īsākā laikā novērsīs problēmu. Nepieciešamības gadījumā Izdevniecība lūgs klientam papildu informāciju. Izdevniecības klientu serviss informēs klientu par risinājumiem pretenzijas novēršanai.

5.5. Abonementa pārtraukšana
5.5.1. Ja klients izvēlas atteikties no abonementa pirms ir pagājis apmaksātais abonementa periods, tad ir jānosūta abonenta parakstīts iesniegums Izdevniecības klientu servisam. Iesniegumā jānorāda abonētā izdevuma nosaukums, klienta vārds un uzvārds vai juridiskai personai nosaukums un reģistrācijas nr., precīza piegādes adrese, klienta banka un bankas konts, uz kuru pārskaitīt naudas atlikumu par nepiegādātajiem preses izdevumiem.

5.5.2. Klients var atteikties no abonementa un tas tiek anulēts no tuvākā iespējamā datuma. Tuvākā iespējamā datuma noteikšanai tiek ņemts vērā preses izdevumu ražošanas un piegādes grafiks. Atteikties no jau piegādātiem preses izdevuma numuriem nav iespējams.

5.5.3. Divu nedēļu laikā tiek izskatīts saņemtais iesniegums. Klients tiek informēts par termiņu, ar kādu preses izdevuma abonements tiek anulēts, kā arī naudas summas apmērs, kas tiks pārskaitīta uz iesniegumā norādīto kontu.

5.5.4. Ja kādu iemeslu dēļ tiek pārtraukts izdot preses izdevumu, klientam tiek atgriezta atlikusī naudas summa.

6. Norēķinu kārtība
6.1. Interneta vietnē pakalpojumu cenas, pieejamās atlaides un to iegūšanas nosacījumi tiek norādīti nepārprotamā formātā, Eiro valūtā, ieskaitot nodevas un nodokļu maksājumus. Ja ir kādas papildu izmaksas, tās tiek norādītas pirms pasūtījuma noformēšanas.

6.2. Par pirkumu var norēķināties sekojošos veidos:
6.2.1. ar maksājuma kartēm Eurocard/MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron;
6.2.2. tiešo bankas maksājumu “Swedbank” klientiem;
6.2.3. samaksājot rēķinu ar pārskaitījumu bankā vai internetbankā. Maksājumā obligāti jānorāda rēķina numurs un maksājums veicams līdz datumam, kas norādīts rēķinā;
6.2.4. ar Paypal;
6.2.5. Izdevniecības klientu servisā, norēķinoties skaidrā naudā.

6.3. Brīdinām, ka, veicot rēķina apmaksu atkarībā no izvēlētā apmaksas veida un vietas, no klienta var tikt iekasēta maksa par rēķina summas apmaksas transakcijas veikšanu. Komisijas maksas lielumu nosaka konkrētā pakalpojuma sniedzējs. Izdevniecība neatbild par tās lielumu. Lūdzam klientus izvēlēties sev izdevīgāko norēķinu veidu.